Polityka prywatności RODO

Strona główna > Polityka prywatności RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niepubliczny ZOZ Waldemar Knyba z siedzibą w Sławatyczach, ul. Mickiewicza 2, NIP: 712-163-0838 jako Administrator danych osobowych niniejszym informuje Państwa o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez NZOZ oraz o zakresie praw osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.

Z Administratorem danych można kontaktować się pisemnie poprzez formularz kontaktowy na stronie www.ncm-slawatycze.pl
lub na adres siedziby firmy: 21-515 Sławatycze, ul. Mickiewicza 2, Waldemarem Knyba, prowadzący Niepubliczny ZOZ z siedzibą w Sławatyczach, ul. Mickiewicza 2, NIP: 712-163-0838 przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, tj. w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych

i swobodnego przepływu tych danych (zwany dalej „RODO„), jak również Ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzanych danych osobowych Państwa dane są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą tj. realizacją usług medycznych, egzekwowaniem praw i wykonywaniem obowiązków związanych
z zawarciem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku prawnego Niepublicznego ZOZ Waldemar Knyba z  podmiotem  danych osobowych.

 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit a) b) c ) i f) RODO jest:

  • dobrowolna zgoda wyrażona poprzez kontakt z nami,
  • umowa (zgodna na leczenie/zabiegi) pomiędzy Administratorem danych osobowych, a osobą której dane dotyczą
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze prawnie
  • uzasadniony interes realizowany przez Niepubliczny ZOZ Waldemar Knyba

Kategorie odbiorców danych osobowych Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, nr identyfikacyjny, adres zamieszkania, nr telefonu, adres mail przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnych do realizacji usługi m.in. rezerwacji lub odwołania terminu badania, rejestracją usługi, przekazaniu informacji o przygotowaniu wizyty/badania, realizacji wizyty/badania, wystawienie recept/skierowań, rozpatrywanie skarg i reklamacji, przekazanie informacji o zmianie adresu lub nowej lokalizacji przychodni jak również w zakresie niezbędnym do  prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz wystawiania faktur i paragonów. Państwa dane przetwarzane są również w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy
i mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi współpracuje Administrator tj.: kancelarii prawnej/podatkowej, dostawcom systemów informatycznych, bankom w zakresie realizacji płatności, instytucjom państwowym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, takim jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, itp.

 Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów tj. w celu wykonania wszystkich obowiązków, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń lub ochrony Państwa danych osobowych.

Podmiot danych osobowych ma prawo do:

  • żądania bezpłatnego dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
  • wnioskowania o korekty danych osobowych w przypadkach, gdy dane osobowe są nieaktualne;
  • żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Niepubliczny ZOZ Waldemar Knyba gdy nie ma już podstaw i celu przetwarzania lub gdy osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę, lub złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub gdy dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem przepisów prawnych
  • wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub możliwości przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku naruszenia przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Niepubliczny ZOZ Waldemar Knyba nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie stosuje środków automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pragniemy poinformować, że Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do  danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator  zabezpieczony hasłem dostępu.

Sławatycze, 1 stycznia 2023r.

Rejestracja

833 783 338
786 200 110

Rehabilitacja

780 112 387

Stomatologia

726 400 350

Scroll to Top